KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

PLAN SZKOLENIA

(raz na pięć lat)

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. Poz. 1099, z 2015 r. Poz. 1505 oraz z 2016 r. Poz. 65 art 38b ust. 4)

 

Kurs doskonalący kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ma na celu przypomnienie umiejętności teoretycznych ze szczególnym naciskiem na doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie samoobrony, technik interwencyjnych, wyszkolenia strzeleckiego przepisów aktualnego stanu prawnego oraz przypomnienie zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uczestnik kursu przedstawia do WPA KWP o przedłużenie wpisu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

 

Obowiązek ukończenia kursu wynika z art. 38B ust. 4 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. Poz. 1099, z 2015 r. Poz. 1505 oraz z 2016 r. Poz. 65)

 

Art. 38b. Obowiązek odbycia szkolenia lub kursu

1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ust. 3 pkt 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 formy ochrony osób i mienia pkt 1.

3. Kurs doskonalący, o którym mowa w ust. 1, prowadzą podmioty wskazane w art. 26 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ust. 7 pkt 4, 6 i 7.


Art. 38c. Zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia badania lekarskiego i psychologicznego

Osoba, która jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i pełni funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 formy ochrony osób i mienia pkt 1 lub 2, jest zwolniona z obowiązku określonego w art. 26 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ust. 3 pkt 7 lub art. 27uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ust. 2 pkt 3, jeżeli dysponuje orzeczeniem lekarskim uzyskanym w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273 i 822 oraz z 2015 r. poz. 1893).

 

Kurs prowadzony jest w formie stacjonarnej w wymiarze 40 godzin. Zakres tematyczny obejmuje:

1. Aktualny stan prawny – 4 godziny

2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8 godzin

3. Wyszkolenie strzeleckie – 12 godzin

4. Samoobrona i techniki interwencyjne – 16 godzin

Kurs kończy się zaliczeniem wewnętrznym przeprowadzonym przez komisję wyłonioną z przedstawicieli prowadzących kurs doskonalący. Każdy uczestnik kursu musi posiadać aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 

Zajęcia teoretyczne, odbywają się w siedzibie Firmy Silezjan SECURITY /Sala wykładowa/ przy ul. Centralnej 24 (Brochów) w każdy piątek od godz. 8.00.

Od 29.11. (piątek) przez następne 3 tygodnie tj. 6, 13, 20, - grudzień w godz. 14-16.00 będą odbywać się zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych. Samoobrona oraz techniki interwencyjne odbywają się w Medycznej Szkole Policealnej im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Stawowa 24 we Wrocławiu.

 

Na pierwsze zajęcia z samoobrony prosimy o przybycie 10 - 15 minut przed zajęciami abym mógł Państwa wprowadzić i zapoznać z obiektem. Proszę o zabranie stroju sportowego !!!

 

Trening oraz praktyczne strzelania zostanie przeprowadzone na strzelnicy Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu lub na obiektach WKS „ŚLĄSK” przy ulicy Świątnickiej 36 we Wrocławiu w pawilonie strzeleckim 25m na stanowiskach od 33 do 40.
O terminie zajęć ze szkolenia strzeleckiego zostaniecie Państwo powiadomieni w trakcie kursu. Wszystkie informacje o zmianach w planie zajęć dotyczące godzin lub miejsca zajęć będą podawane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem abyście Państwo mogli sobie zaplanować czas.

 

Cena kursu 600 zł