KURS NA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

PLAN SZKOLENIA

7 lipca 2018 r. (sobota)

godz. 10.00 Rozpoczęcie kursuStefan SAWCZAK

 

godz. 11.00 – 18.00 Blok ogólnoprawny - zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia – T. OLSZOWY

 

1. Definicje ustawowe.

2. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie.

3. Zasady sporządzania planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.

4. Wewnętrzne służby ochrony - zasady i tryb tworzenia, struktura organizacyjna, zakres działania, sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej, uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie.

5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia:

1) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej;

2) Kodeks spółek handlowych.

 

8.07.2018r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – Ł. SAWCZAK

 

1. Samoobrona:

1) postawy i poruszanie się w walce;

2) techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania;

3) pady i przewroty w walce wręcz;

 

godz. 14.00 – 18.00 Blok ogólnoprawny – zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia – S. SAWCZAK

 

6. Tryb uzyskiwania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem wymagań kwalifikacyjnych dotyczących pracowników ochrony.

7. Uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony przy realizacji zadań ochrony osób i mienia.

 

14.07.2018r. /sobota/

 

godz. 10.00 – 12.00 - Blok ogólnoprawny - zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia – T. OLSZOWY

 

8. Zasady, przypadki i warunki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz czynności poprzedzające użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej i czynności następujące po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

9. Ograniczenia w ochronie osób wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia.

10. Uprawnienia kontrolne organu koncesyjnego wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o ochronie osób i mienia.

11. Zakres i tryb sprawowania przez Policję, Straż Graniczną i Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

 

Godz. 12.00 – 19.00 - Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony mienia – T. OLSZOWY

 

1. Zakres pojęcia ochrona mienia.

 

15.07.2018r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – Ł. SAWCZAK

 

4) sprowadzanie do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;

5) chwyty transportowe - dźwignie na stawy kończyn górnych;

 

godz. 14.00 – 18.00 Blok ogólnoprawny – wybrane zagadnienia psychologii – S. SAWCZAK

 

1. Pojęcie psychologii.

2. Zapamiętywanie - rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania.

3. Budowa portretu pamięciowego.

4. Elementy prenegocjacji.

5. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.

6. Psychologia tłumu.

7. Podstawowe informacje dotyczące stresu, jego funkcjonowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

21.07.2018r. /sobota/

 

godz. 10.00 – 16.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony osób – T. OLSZOWY

 

1. Zakres pojęcia ochrony osób.

2. Przyczyny zamachów na osoby.

 

godz. 16.00 – 18.00 Blok ogólnoprawny – etyka pracownika ochrony – S. SAWCZAK

 

1. Podstawowe pojęcia.

2. Katalog praw i wolności człowieka.

3. Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm w pracy związanej z ochroną osób i mienia.

4. Poszanowanie godności człowieka a uprawnienia do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

 

22.07.2018. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – Ł. SAWCZAK

6) uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń;

7) miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.

 

godz. 14.00 – 19.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony mienia – T. OLSZOWY

 

2. Ochrona obiektu:

1) cel ochrony i rodzaje zagrożeń;

2) formy wykonywania zadań ochrony;

 

28.07.2018r. /sobota/

 

godz. 10.00 – 18.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony osób – T. OLSZOWY

 

4. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom:

1) rozpoznanie zagrożeń;

2) wykrywanie obserwacji;

3) taktyka ochrony w obiekcie;

4) taktyka ochrony w miejscu publicznym.

 

29.07.2018r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – Ł. SAWCZAK

 

6) uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń;

7) miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.

 

godz. 14.00 – 18.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony osób – T. OLSZOWY

 

5. Organizacja grupy ochronnej.

 

4.08.2018r. /sobota/

 

godz. 9.00 – 18.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony osób – T. OLSZOWY

 

5. Organizacja grupy ochronnej.

 

5.08.2018r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – Ł. SAWCZAK

 

6) uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń;

7) miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.

 

godz. 14.00 – 19.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony mienia – S. SAWCZAK

 

2. Ochrona obiektu:

3. Zadania i obowiązki pracownika ochrony w związku z:

a) kontrolą ruchu osobowego,

b) kontrolą ruchu materiałowego,

c) ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,

d) zaistnieniem: przestępstwa, wykroczenia, pożaru, wybuchu, awarii, katastrofy, skażenia, zamachu terrorystycznego, z uwzględnieniem zasad i sposobów

ewakuacji osób poszkodowanych,

e) ochroną informacji niejawnych,

f) ochroną danych osobowych;

4. Specyfika ochrony różnych kategorii obiektów;

5.Specyfika ochrony sprawowanej przez grupę interwencyjną.

 

11.08.2018r. /sobota/

 

godz. 9.00 – 18.00 Blok ogólno prawny – wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego - T. OLSZOWY

 

1. Pojęcie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego.

2. Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.

3. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.

4. Instytucja obrony koniecznej.

5. Instytucja stanu wyższej konieczności.

 

12.08.2018r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – Ł. SAWCZAK

 

2. Techniki interwencyjne:

1) techniki zakładania kajdanek i obszukiwania osób;

 

godz. 14.00 – 19.00 Blok ogólnoprawny – wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy – T. OLSZOWY

 

1. Pojęcie prawa cywilnego i prawa pracy.

2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

3. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.

4. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.

5. Czyny niedozwolone.

 

18.08.2018r. /sobota/

 

godz. 9.00 – 18.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego – T. OLSZOWY, M. DURASIK

 

1. Budowa i zasady działania broni palnej:

1) działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby gładkolufowej na wybranych

przykładach;

2) podstawy celnego strzelania;

3) rozkładanie i składanie wybranych egzemplarzy broni palnej;

4) przyczyny i objawy zacięcia się broni palnej oraz sposoby skutecznego usuwania go.

 

19.08.2018r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – Ł. SAWCZAK

 

2) posługiwanie się pałką służbową;

 

godz. 14.00 – 19.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego – M. DURASIK

 

2. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną:

1) zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;

2) zasady bezpiecznego obchodzenia się z pistoletem, rewolwerem, pistoletem maszynowym, karabinkiem oraz strzelbą gładkolufową.

 

25.08.2018r. /sobota/

 

godz. 9.00 – 16.00 Blok ogólnoprawny – zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – D. CHODOR

 

1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń.

2. Praktyczne opatrywanie ran postrzałowych, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

 

26.08.2018r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – Ł. SAWCZAK

 

3) techniki posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

4) techniki stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających;

 

godz. 14.00 – 19.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego /strzelania/ - M. DURASIK

 

3. Techniki posługiwania się bronią palną:- trening na placu

1) techniki szybkiego sięgania po broń palną;

2) przyjmowanie postaw strzeleckich, przemieszczanie się i zwroty z bronią palną;

 

1.09.2018r. /sobota/

godz. 10.00 – 14.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony mienia – D. CHODOR

3. Ochrona transportowanych wartości pieniężnych:

1) tryb i warunki wykonywania transportu wartości pieniężnych, konwojowanego transportu wartości pieniężnych i transportu podlegającego obowiązkowej

ochronie realizowanych przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną;

6) prowadzenie dokumentacji związanej z konwojowanym transportem wartości pieniężnych.

5. Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń:

1) ogólne wymogi prawne dotyczące stosowania mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń;

2) rodzaje mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń i ich rola w systemie ochrony obiektów;

3) zasady obsługi mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń.

 

2.09.2018r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – Ł. SAWCZAK

 

5) techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór czynny;

6) obrona przed atakami nożem lub niebezpiecznym przedmiotem;


godz. 14.00 – 19.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony mienia – D. CHODOR

4) organizacja i zasady ochrony konwojowanego transportu wartości pieniężnych;

5) rodzaje zagrożeń;

6) prowadzenie dokumentacji związanej z konwojowanym transportem wartości pieniężnych.

4. Ogólne wymogi prawne dotyczące urządzeń, pojemników, pomieszczeń lub bankowozów służących do przechowywania lub transportowania wartości pieniężnych.


8.09.2018r. /sobota/

 

godz. 10.00 – 18.00 Blok ogólnoprawny - wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy – T. OLSZOWY

 

6. Odpowiedzialność cywilna pracownika ochrony.

7. Pojęcie pracownika i pracodawcy.

8. Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne.

9. Obowiązki pracodawcy.

 

godz. 14.00 – 19.00 D. Blok ogólnoprawny - wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego – T. OLSZOWY

 

6. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.

7. Przestępstwa przeciwko mieniu.

8. Wykroczenia przeciwko mieniu.

9. Odpowiedzialność karna pracownika ochrony.

10. Ogólne zasady zabezpieczenia miejsca popełnienia przestępstwa na potrzeby postępowania procesowego.

11. Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu

 

9.09.2018r. /niedziela/

 

godz. 09.00 – 12.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – l. SAWCZAK

 

7) obrona przed atakiem bronią palną;

8) podstawowe techniki posługiwania się bronią palną w walce;

9) współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach taktycznych.

 

 

16.06.2018r. /sobota/

 

godz. 8.00 – 13.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony mienia – D. CHODOR

 

1) obowiązki osób wchodzących w skład transportu wartości pieniężnych i konwojowanego transportu wartości pieniężnych;

2) organizacja i zasady ochrony transportu wartości pieniężnych wykonywanego przy użyciu i bez użycia środków transportu;

 

17.06.2018r. /niedziela/

 

godz. 8.00 – 13.00 3. Ochrona transportowanych wartości pieniężnych:

1) tryb i warunki wykonywania transportu wartości pieniężnych, konwojowanego transportu wartości pieniężnych i transportu podlegającego obowiązkowej

ochronie realizowanych przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną;

4. Ogólne wymogi prawne dotyczące urządzeń, pojemników, pomieszczeń lub bankowozów służących do przechowywania lub transportowania wartości pieniężnych.

5. Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń:

1) ogólne wymogi prawne dotyczące stosowania mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń;

2) rodzaje mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń i ich rola w systemie ochrony obiektów;

3) zasady obsługi mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń.

 

22.09.2018r. sobota

 

godz. 08.00 – 18.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego /trening/ - strzelania praktyczne

M. DURASIK T. OLSZOWY

 

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU

 

23.09.2018r. /niedziela/

 

godz. 10.00 – 14.00. - Egzamin /S. SAWCZAK, M. DURASIK, T. OLSZOWY/

 

 

UWAGA!

Zajęcia teoretyczne, odbywają się w siedzibie Firmy Silezjan SECURITY /Sala wykładowa/ przy ul. Centralnej 24 w każdą sobotę od godz. 9.00. Zajęcia niedzielne wg ustaleń z wykładowcą.

Od 8.07 (niedziela) przez następne 10 tygodni tj. 15, 22, 29. 07/ 5, 12, 19, 26. 08/ 02, 09. 09.2018 r. w godz. 9.00 - 12.00 będą odbywać się zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych. Samoobrona oraz techniki interwencyjne odbywają się w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej 62 we Wrocławiu.

Na pierwsze zajęcia z samoobrony prosimy o przybycie na bramę wjazdową 10 - 15 minut przed zajęciami aby Państwa wprowadzić i zapoznać z obiektem. Proszę o zabranie stroju sportowego !!!

Treningi oraz praktyczne strzelania zostaną przeprowadzone na strzelnicy Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu lub na obiektach WKS „ŚLĄSK” przy ulicy Świątnickiej 36 we Wrocławiu w pawilonie strzeleckim 25m na stanowiskach od 33 do 40. O terminach zajęć zostaniecie Państwo powiadomieni w trakcie kursu. Wszystkie informacje o zmianach w planie zajęć dotyczące godzin lub miejsca zajęć będą podawane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem abyście Państwo mogli sobie zaplanować czas.

Osoby do kontaktu:

  1.  

Stefan Sawczak – tel. kom. 723 679 797

  1.  

Marisz Durasik tel. kom. 723 679 714

 

Program kursu dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej został opracowany w oparciu o załącznik do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 18 grudnia 2013 r. Poz.1688 w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem Ochrony osób i Mienia.

Szkolenie strzeleckie prowadzone jest zgodnie z instrukcją szkolenia strzeleckiego pracowników Ochrony.

Jako pracownik Ochrony fizycznej osób i Mienia możesz pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona. Po ukończeniu kursu możesz ubiegać się o uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia

Dopuszczenie do posiadania broni dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Osoba, która uzyskała po dniu 1 stycznia 2014 roku wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej może posługiwać się bronią podmiotów (wewnętrzne służby ochrony, koncesjonowane agencje ochrony osób i mienia), o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1839), przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych w art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty.

Dopuszczenie do pracy z bronią wydawane jest na podstawie art. 30 Ustawy o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1839).

W toku postępowania ubiegający się o wydanie dopuszczenia do pracy z bronią przystępuje do egzaminu z zakresu znajomości przepisów ustawy o broni i amunicji, przepisów kodeksu karnego w zakresie działania w obronie koniecznej oraz w stanie wyższej konieczności, jak również znajomości budowy broni i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.

Według stawek odpłatności za egzamin, ustalonych przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr 19, poz. 241 z późn. zm.), odpłatność za egzamin związany z dopuszczeniem do pracy wynosi 600 złotych.

W dniu 1 sierpnia 2016 roku weszłow życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. 2016 poz 532). Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem osoby ubiegające się o wydanie dopuszczenia zamiast celu dopuszczenia mają wskazać rodzaje broni, którymi będą się posługiwały.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia Specjalnych Uzbrojonych Formacji Ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. nr 245 poz. 1462 z późn. zmianami) kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonując zadania w koncesjonowanych przedsiębiorstwach w zakresie usług ochrony osób i mienia może wykorzystywać następujące rodzaje broni:

 

  •  

broń palna bojowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 12 mm

  •  

przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA

  •  

pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm

  •  

strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12

  •  

karabinki samoczynne o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm

 

UWAGA: Wskazując dany rodzaj broni osoba będzie z niego egzaminowana !

 

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

  1. Kserokopia dowodu osobistego
  2. Dowód opłaty skarbowej w
  3. 2 Zdjęcia w formacie 3x4 cm
  4. Oryginały orzeczeń (lekarskiego i psychologicznego) o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 albo art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony -

 

UWAGA! Od dnia 31 grudnia 2015 r. badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydaje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego