KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

PLAN SZKOLENIA

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWNEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

(raz na pięć lat)

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. Poz. 1099, z 2015 r. Poz. 1505 oraz z 2016 r. Poz. 65 art 38b ust. 4)

 

Kurs doskonalący kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ma na celu przypomnienie umiejętności teoretycznych ze szczególnym naciskiem na doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie samoobrony, technik interwencyjnych, wyszkolenia strzeleckiego przepisów aktualnego stanu prawnego oraz przypomnienie zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uczestnik kursu przedstawia do WPA KWP o przedłużenie wpisu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

 

Obowiązek ukończenia kursu wynika z art. 38B ust. 4 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. Poz. 1099, z 2015 r. Poz. 1505 oraz z 2016 r. Poz. 65)

Art. 38b. Obowiązek odbycia szkolenia lub kursu

1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ust. 3 pkt 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.
2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w
art. 3 formy ochrony osób i mienia pkt 1.
3. Kurs doskonalący, o którym mowa w ust. 1, prowadzą podmioty wskazane w
art. 26 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ust. 7 pkt 4, 6 i 7.

Art. 38c. Zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia badania lekarskiego i psychologicznego

Osoba, która jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i pełni funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 formy ochrony osób i mienia pkt 1 lub 2, jest zwolniona z obowiązku określonego w art. 26 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ust. 3 pkt 7 lub art. 27uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ust. 2 pkt 3, jeżeli dysponuje orzeczeniem lekarskim uzyskanym w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273 i 822 oraz z 2015 r. poz. 1893).

Kurs prowadzony jest w formie stacjonarnej w wymiarze 40 godzin. Zakres tematyczny obejmuje:

1. Aktualny stan prawny – 4 godziny

2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8 godzin

3. Wyszkolenie strzeleckie – 12 godzin

4. Samoobrona i techniki interwencyjne – 16 godzin

Kurs kończy się zaliczeniem wewnętrznym przeprowadzonm przez komisję wyłonioną
z przedstawicieli prowadzących kurs doskonalący.
Każdy uczestnik kursu musi posiadać aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracownikówochrony fizycznej